italy netherlands sweden uk uk
031-28 09 85

Här hittar du våra allmänna villkor samt, längre ner i texten, våra garantivillkor.

Allmänna villkor BPE NORDIC AB


1. TILLÄMPLIGHET, OMFATTNING, GILTIGHETSTID

a) Champion Global Power Equipment (”Champion”) är en del av Winch Solutions Ltd. I Norden representeras Champion av BPE Nordic AB, org.nr 556997-0055 (”BPE”).

b) Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för leverans av varor som BPE säljer till köparen (”Kunden”).

c) Varje gång Kunden gör en beställning som BPE bekräftar genom en orderbekräftelse har parterna ingått ett avtal (”Avtalet”). Avtalet utgörs av beställningen, orderbekräftelsen och dessa Allmänna villkor tillsammans.

d) Ett ingående av Avtalet utgör en accept av de Allmänna villkoren.

e) I det fall konflikt uppstår mellan dessa Allmänna villkor och Avtalet, ska det senare äga företräde.

2. BESTÄLLNING

a) Om inget annat har avtalats sker beställning av en vara (”Produkten”) genom att Kunden kontaktar BPE via telefon eller e-post och gör en beställning.

b) BPE bekräftar Kundens beställning av Produkten genom att skicka en digital orderbekräftelse per e-post till Kunden (”Orderbekräftelsen”).

c) BPE säljer endast till juridiska personer.

3. LEVERANS OCH TRANSPORT

a) Leverans av beställd Produkt ska ske inom den leveranstid som anges i Avtalet. Leveranstiden angiven i Avtalet är ungefärlig.

b) Om leveranstiden inte är angiven i Avtalet ska leveransen ske inom rimlig tid från beställningen med hänsyn tagen till beställningens omfattning.

c) BPE reserverar sig för att beställd Produkt inte finns i lager. Vid sådant förhållande ska BPE meddela Kunden så fort som möjligt med uppgift om en ny tidpunkt för leverans.

d) BPE bär inget ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

e) Gällande leveransvillkor är Fritt Kund, vilket innebär att BPE står risken för Produkten tills den överlämnats till Kunden eller den Kunden särskilt anvisar.

4. PRIS OCH BETALNING

a) Priset för Produkten anges i Orderbekräftelsen. Alla priser är exklusive mervärdesskatt och kostnader för frakt.

b) Alla fraktkostnader betalas av Kunden, om inget annat särskilt avtalats.

c) Betalning för Produkten ska göras mot faktura. Fakturan löper med 30 dagars betalningstid från fakturadatumet.

d) Produkten förblir BPEs egendom till dess Kunden erlagt full betalning.

e) Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.

f) BPE reserverar sig för att priserna på websidan www.championgenerators.se inte är uppdaterade.

5. REKLAMATIONER

a) Om Kunden upptäcker fel i leveransen (exempelvis om Produkt saknas alternativt att Produktens förpackning är skadad) ska Kunden meddela BPE omedelbart. En leverans av beställd Produkt ska anses vara godkänd om inte Kunden inom fem arbetsdagar efter avtalad leveranstid skriftligen meddelar att det föreligger fel i leveransen. Efter denna tidsfrist har Kunden inte rätt att åberopa fel i leveransen mot BPE. Ett meddelande enligt denna punkt ska innehålla en beskrivning på vilket sätt leveransen inte är avtalsenlig.

b) Om Kunden upptäcker att Produkt är felaktig ska Kunden meddela BPE omedelbart efter att Kunden upptäckte felet. Kunden förlorar rätten att åberopa felet 24 månader efter att Kunden tagit emot Produkten, om inte annat följer av BPEs särskilda garantiåtaganden. Ett meddelande om att Produkten är felaktig ska vara skriftligt och ange en beskrivning på vilket sätt varan är felaktig.

c) I övrigt hänvisar BPE till sina vid var tid gällande garantivillkor, vilka är tillämpliga på detta Avtal.

6. PERSONUPPGIFTER

a) Personuppgifter som BPE får från Kunden bestående av kontaktuppgifter för leverans och eventuell support, behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskydds-lagstiftning och BPEs policy för behandling av personuppgifter.

7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

a) Parterna ska inte vara ansvariga för någon förlust av produktion, förlust av data, förlust av verksamhet eller vinst, förlust av ”goodwill” eller några indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för varje part enligt detta Avtal ska vara begränsat till det sammanlagda beloppet för Produkter som är betalda eller ska utbetalas men ännu inte fakturerats Kunden av BPE enligt Avtalet.

b) Begränsningarna enligt punkten a) ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av någon av parternas (i) grova oaktsamhet, avsiktliga överträdelse eller (ii) intrång i tredje parts immaterialrättigheter.

8. BEFRIELSEGRUNDER

a) Ingen av parterna ska gentemot den andra parten ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av dennes skyldigheter enligt detta Avtal eller för annan underlåtenhet, om sådan försening eller underlåtenhet är orsakad av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism, eller av någon annan omständighet utanför parts skäliga kontroll (”Force Majeure-händelse”). Den part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet eller dessa Allmänna villkor på grund av Force Majeure-händelse ska omedelbart informera den andra parten om sådan händelse och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Skulle en Force Majeure-händelse pågå under mer än 2 månader, ska båda parter ha rätt att säga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan.

b) Om, som ett resultat av en Force Majeure-händelse, part enbart delvis hindras från fullgörande av sin förpliktelse ska förpliktelsen fullgöras på avtalat vis i de delar den inte påverkats av en Force Majeure-händelse.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

a) Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Allmänna villkor.

b) Tvist mellan parterna rörande Avtalet eller dessa Allmänna villkor ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna.

c) I den mån överenskommelse enligt punkten b) inte är möjligt ska tvister slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska.

d) Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

10. ÄNDRINGAR AV ALLMÄNNA VILLKOR

a) BPE kan komma att uppdatera eller ändra i dessa Allmänna villkor på grund av förändringar eller lagändringar. BPE förbehåller sig rätt att genomföra sådana förändringar utan föregående meddelande till Kunden.

b) Eventuella ändringar påverkar inte befintliga beställningar för vilka de Allmänna villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen fortsatt ska gälla. 


GARANTIVILLKOR FÖR BPE NORDIC AB

1. TILLÄMPLIGHET, OMFATTNING, GILTIGHETSTID

a) Champion Global Power Equipment (”Champion”) är en del av Winch Solutions Ltd. I Norden representeras Champion av BPE Nordic AB, org.nr 556997-0055 (”BPE”).

b) Champion tillhandahåller elverk i form av bensinelverk, dieselelverk, inverterelverk och Dual fuel-elverk samt högtryckstvättar, flistuggar, snöslungor m.m. BPE är exklusiv distributör av Champion [och Warriors Power Equipement (”Warrior”)] dieselelverk i Norden. BPE tillhandahåller även andra produkter som återfinns på www.championgenerators.se och www.bpenordic.se.

c) Dessa garantivillkor gäller samtliga de produkter som BPE säljer på www.championgenerators.se, om inget annat särskilt anges.

d) BPE erbjuder garanti för den eller de produkter (”Produkten” eller ”Produkterna”) som bolaget tillhandahåller enligt nedanstående villkor. Garantin lämnas utan krav på föregående registrering. För fullständig information för vad som gäller för varje enskild Produkt hänvisas även till BPEs Allmänna villkor.

2. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

a) För att ta garantin i anspråk måste kunden visa antingen en faktura eller ett kvitto i original. På kvittot alternativt fakturan ska inköpsdatum och produktbeteckning framgå.

b) Garantitiden börjar löpa från det inköpsdatum som är angivet på endera av fakturan eller kvittot.

c) Kunden betalar själv frakten för transport av Produkten till BPE.

d) Kunden står för risken för Produkten under transporten.

e) Denna garanti kan inte användas på Produkt som har köpts begagnad.

3. GARANTIOMFATTNING OCH GARANTITID – SÄRSKILT BETRÄFFANDE UTVALDA CHAMPIONPRODUKTER

a) För privatpersoner är garantitiden på utvalda Championprodukter vad avser mekaniska och elektriska komponenter totalt tre (3) år, varav garantin under år ett (1) omfattar material- eller fabrikationsfel och garantin under år två (2) och år tre (3) omfattar materialfel, dock med undantag för att ett garantianspråk under alla förhållanden aldrig kan göras gällande när användningen av Produkten överstigit ett tusen (1 000) timmar.

b) För yrkesmässigt bruk är garantitiden på utvalda Championprodukter vad avser mekaniska och elektriska komponenter totalt två (2) år, varav garantin under år ett (1) omfattar material- eller fabrikationsfel och garantin under år två (2) omfattar materialfel, dock med undantag för att ett garantianspråk under alla förhållanden aldrig kan göras gällande när användningen av Produkten överstigit ett tusen (1 000) timmar.

4. GARANTIOMFATTNING OCH GARANTITID – SÄRSKILT BETRÄFFANDE WARRIORS DIESELELVERK

a) För privatpersoner är garantitiden på utvalda dieselelverk från Warrior vad avser mekaniska och elektriska komponenter totalt två (2) år, varav garantin under år ett (1) omfattar material- eller fabrikationsfel och garantin under år två (2) omfattar materialfel, dock med undantag för att ett garantianspråk under alla förhållanden aldrig kan göras gällande när användningen av Produkten överstigit ett tusen (1 000) timmar.

b) För yrkesmässigt bruk är garantitiden på Warriors dieselelverk vad avser mekaniska och elektriska komponenter maximalt ett (1) år, dock med undantag för att ett garantianspråk under alla förhållanden aldrig kan göras gällande när användningen av Produkten överstigit femhundra (500) timmar.

5. PÅKALLANDE AV GARANTIANSPRÅK

a) Vid fel på Produkten ska kunden kontakta BPEs tekniska support. Kontaktuppgifter hittas på www.championgenerators.se. Den tekniska supporten ska i första hand genomföra felsökningen via telefon eller e-post. Om felet inte kan lösas på detta sätt skall BPE ha rätt att få reparera Produkten i sin verkstad.

c) Utfört garantiåtagande förlänger inte och förnyar inte garantiperioden.

d) Utbytta Produkter eller delar därav övergår till att bli BPEs egendom.

e) Vid garantiärende tillhandahåller BPE kunden ett ärendenummer.

f) Garantianspråk blir ogiltiga om reparationer eller ingrepp har utförts utan BPEs föregående samtycke eller av personer som inte har auktoriserats av BPE för detta ändamål.

g) Kunden saknar rätt till ersättningsprodukt under reparationstiden.

h) Utöver ovanstående villkor kan ytterligare undantag tillkomma för kunder utanför Norden. För fullständig information i denna del se BPEs Allmänna villkor.

i) Vid en reklamation/reparation godkänner kunden/slutanvändaren att BPE lagrar eventuella nödvändiga person- och/eller kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.

6. UNDANTAG FRÅN GARANTIN

a) Garantin gäller inte för material- eller fabrikationsfel om Produkten har använts felaktigt, vanskötts, varit föremål för en olycka, överbelastats i förhållande till för generatorn angivna gränsvärden, installerats felaktigt, installerats felaktigt i elektriska komponenter eller varit föremål för uthyrningsverksamhet.

b) Garantin gäller inte för normalt slitage.

c) Garantin omfattar inte heller

(i) kosmetiska fel på Produkt, exempelvis bortfall av färg, dekal eller klistermärke.

(ii) fel på Produkt som beror på att anvisningarna för Produkten inte har följts.

(iii) 12 V-batterier som är äldre än ett (1) år

(iv) delar på Produkten som naturligt slits vid användningen, exempelvis men inte begränsat till kolvar, ringar, tändstift och filter.

(v) tillbehörsdelar, exempelvis men inte begränsat till trattar, skiftnycklar, tändstiftsrör, stativ, hjul, startsnöresats.

(vi) alla elektriska komponenter förutom huvudstyrenheten som ledningar, säkringar, kontakter, strömbrytare, rattar, displayer och vred.

(vii) alla slangar, rör reduktionsventiler och regulatorer (plast, gummi, koppar eller stål).

(viii) hela eller delar av Produkt som har modifierats eller reparerats av andra än av tillverkaren auktoriserad reparatör, inklusive men inte begränsat till avgasförlängnings- och filtreringssystem.

(ix) defekter orsakade av reservdelar, tillbehör eller andra komponenter än Champions originaldelar eller auktoriserade tillbehör.

(x) elektrisk utrustning från tredje man.

d) BPE frånsäger sig allt ansvar för driftsstopp, fraktkostnader, produktionsförluster, intäktsbortfall, skador eller materiella skador hos kunden och/eller användaren.

e) Parterna har inte gentemot varandra rätt att åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, naturkatastrofer, pandemier, epidemier, karantäner, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar hos parten eller dennes leverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som denne inte kunnat räkna med och vars följder inte rimligen kunnat undanröjas av parten. Kan avtalet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt denna punkt (force majeure), får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras. Vid hävning enligt första stycket i denna punkt, får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

a) Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Allmänna villkor.

b) Tvist mellan parterna rörande Avtalet eller dessa Allmänna villkor ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna.

c) I den mån överenskommelse enligt punkten b) inte är möjligt ska tvister slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska.

d) Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

8. ÖVRIGT

a) BPE förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa garantivillkor utan föregående meddelande.